Türkiye’nin afet stratejisi: Afetler yaşanmadan riskler azaltılacak

Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve her vilayet için başka hazırlanacak Vilayet Afet Risk Azaltma Planları ile (İRAP) afetlere dirençli kentler oluşturmayı ve toplumun afetlere hassaslığını artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin afet idaresi sisteminin çatısını, mevcut ve yeni tüm afet riskleri ile her türlü afet ve acil durum idaresinin bütün süreçlerini kapsayan ve 2018’de yürürlüğe giren Türkiye Afet İdaresi Strateji Evrakı ve Aksiyon Planı (TAYSB) oluşturuyor.

TAYSB’nin koordinesini sağlayan AFAD, afetin kayıplarıyla başa çıkabilmek için “müdahale odaklı bir yönetim” anlayışından fazla “risk odaklı bir yönetim” anlayışıyla hareket ediyor.

Türkiye’de risk odaklı bütünleşik afet idaresini uygulayan ve afetlerin olumsuz tesirlerinin önlenmesinde yüzünü afet öncesine çeviren AFAD, Türkiye’nin kaynaklarını, bilhassa afet önlemek ve bunlardan kaynaklı riskleri azaltmak için kullanıyor.

Bu kapsamda TAYSB’nin bir ayağını afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) oluşturuyor.

Paydaşların organize edilmesini sağlıyor

Afet risklerinin belirlenmesi, her türlü önlemin topyekün alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için yol haritası çizen TARAP, bütün kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel bölüm, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları, aile ve bireylerden oluşan paydaşları neyin, ne vakit, kim tarafından ve nasıl yapılacağına ait organize ediyor. Bu paydaşlar, TARAP kapsamında oluşturulan Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunda da yer alıyor.

Planla afete dirençli kentler oluşturmak, toplumun afetlere hassaslığını artırmak, afet kaynaklı can ve mal kaybını en aza indirmek, tekrarlanmış yatırımların önüne geçmek ve risk azaltma çalışmalarında sürekliliği sağlamak amaçlanıyor.

Yılda en az bir kere toplanacak ve afet risklerinin azaltılması için karar alıcı bir sistem olan Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun birinci toplantısı, “Afet Riskini Anlamak” temasıyla 21 Ağustos’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iştirakiyle gerçekleştirildi.

Her ilin afet planı başka belirleniyor

AFAD, her vilayet için de başka farklı vilayet afet risk azaltma planları (İRAP) hazırlıyor.

İRAP hazırlanırken paydaş kurumlar ve AFAD Vilayet Müdürlüğü tarafından öncelikle ilin afet geçmişi göz önüne alınıyor.

Vilayetteki tehlike ve afet risklerinin ortaya konulması sonrasında o risklerin nasıl azaltılacağı konusunda tedbirler belirleniyor.

Bu tedbirlerin hangi kurumlarca, ne halde ve hangi vakit aralığında yapılacağı bu planla netleştiriliyor.

Kahramanmaraş birinci oldu

Bu kapsamda, Türkiye’nin birinci vilayet afet risk azaltma planı, Kahramanmaraş’ta uygulamaya konuldu.

Kısa vadede 6 ilin daha afet risk azaltma planlarını tamamlamak için çalışan AFAD, öbür vilayetlerin afet risk azaltma planlarını ise 2021’in sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefliyor.

Afetlere ait tahliller ARAS ile yapılıyor

Afetlerin tehlikelerinin belirlenmesi, istatistiki tahliller ile afetsellik indeksleri kullanılarak risk değerlendirmesinin yapılması emeliyle da Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) kullanılıyor. Sistem sayesinde bütünleşik afet tehlike haritaları çıkartılıyor.

ARAS, afetlerden etkilenmiş yerleşim ünitelerinin risk potansiyelinin belirlenip gelecekte inançlı yerleşim alanlarının tespiti için karar vericilere değerli bilimsel ve teknik altyapı sağlıyor.

Bir Cevap Yaz

Yorumlar