Bahçeli: İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel hataların işlenmesini caydırabilecektir

Bahçeli: İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel hataların işlenmesini caydırabilecektir

Bahçeli: İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel hataların işlenmesini caydırabilecektir

Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

“Türkiye mücavir bölgelerde yaygın ve ağır sorun alanlarıyla boğuşurken, birebir anda kahramanlık ve kararlılıkla da duruş ve çaba sergilemektedir. Akdeniz ve Ege’de Yunanistan, Fransa ve birtakım bölge ülkelerinin sahne alan mütecaviz emellerine muazzam bir direniş gösterilmektedir. Türkiye hakkın ve hukukun yanında, zalimin, teröristin ve müstevlinin karşısındadır.

Dış siyaset alanında yaşanan tehlikeli tansiyon ve tehdit dozajı yüksek kutuplaşma her türlü ihtimali de açık hale getirmektedir. Hasımlık ve hıyanete odunsuz müdahale hakkımız elbette hem milletlerarası hukukun hem de hükümran devlet çıkarlarımızın bihakkın gereğidir. Bir tarafta bu kadar sıcak gündem ve gelişmeler yaşanıyorken öbür tarafta şiddet, cinayet, taciz, tecavüz hadiselerinde kahredici artışlar gözlemlenmektedir.

Karşımızdaki tablo alarm verici niteliktedir. İnsanın kanını donduran, vicdanları kanatan, sabır ve tahammül ölçülerini berhava eden en ağır kabahatlere her gün şahit olunmaktadır. Gazetelerin üçüncü sayfaları, televizyon ekranları, internet siteleri, toplumsal medya platformları feci ve felaket dolu haberlerle dolup taşmaktadır.

Bayana şiddetin yanı sıra çocukların güpegündüz kaçırılmaları, vahşete kurban edilmeleri, hatta cinsel istismara uğramaları maşeri vicdanı yaralarken, birebir vakitte büyük bir hüzne ve hüsrana da neden olmaktadır. Hükümetimizin ve bilhassa İçişleri Bakanımızın harika uğraş ve uğraşına karşın şiddet vakalarının, en küçük sebepten doğan silahlı arbede ve uyuşmazlıkların her an vuku bulması toplumsal huzur ve ruh halini vahim derecede rahatsız etmektedir.
Sivil toplum kuruluşların, üniversitelerin, ahlak sahibi ulusal aydınların bu sancılı duruma hassaslık göstermesi şattır.

Sabilerin, emzikli bebeklerin, şimdi bıyığı terlememiş yavruların zalimce katli beşerim diyen herkesin kederlendirip yüreğini titretmektedir. Hatasız günahsız çocuklarımızın gün çok medyaya yansıyan cinayetlerine, intihar süsü verilmiş bayan vefatlarına göz yummak, sessiz kalmak, reaksiyonsuz durmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmayacaktır. Zulme suskunlukta zulümdür.

Bu karanlık tablonun aynısıyla devamı ise mümkün değildir. Ivedilikle ve kesinlikle yasal, idari, sosyolojik, ruhsal ve manevi önlemlerin sırasıyla alınarak tatbik ve temin edilmesi gerekmektedir. Sorun insan onuruyla ilgilidir, can ve mal güvenliğiyle bağlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi iç yaralayıcı gelişmeleri tasayla takip etmektedir. Kalıcı ve esaslı tedbirleri almak ertelenemez bir mecburiyettir.

Birinci başta akla gelen ve makul bir formda tartışılmasında yarar bulunan cezai yaptırımların arttırılması, derinlikli ve etkili hale getirilmesidir. Bu bahiste ‘İdam Cezası’nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel cürümlerin işlenmesini caydırabilecektir. Çocukları, bayanları, pak ve mazlumları en aşağılık usullerle maksat alan canilerin, katillerin, insanlık düşmanlarının fiillerine karşılık gelen cezaların adil ve orantılı tespiti ulusal birlik ve dayanışma şuurunun istikbali açısından zorunluluktur.

Dünya genelinde idam cezasını uygulayan ülke sayısı şu an itibariyle 56’dır. İdam Cezasını ismi kabahatler için kaldıran ülke sayısı 8, bu cezayı kaldırmadığı halde uygulamada cezaların infaz edilmediği ülke sayısı da 28’dir. Türkiye’de İdam Cezası 3 Ekim 2001 tarihli 4709 sayılı Kanunla “Savaş tehdidi ve terör hataları halleri dışındaki suçlar” için mevzuatımızdan çıkarılmıştır.

3 Ağustos 2002 tarihli 4771 sayılı Kanun ile de “Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş cürümler hariç” kuralı ile yeni bir düzenleme yapılmıştır.
Gerisinden 7 Mayıs 2004 tarihli 5170 sayılı Kanun ile İdam Cezasıyla ilgili unsurlar Anayasa’dan ayıklanmış, 14 Temmuz 2004 tarihli 5218 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu’ndan İdam Cezası ile ilgili unsurlar çıkarılmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun 103’üncü unsurunda düzenlenen “Çocukların Cinsel İstismarı” başta olmak üzere, tekrar birebir Kanunu’nun 6’ıncı kısmında yer alan “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” ile 309’uncu unsurda düzenlenen “Cebir ve Şiddet Kullanarak Anayasa’nın Öngördüğü Nizamı Ortadan Kaldırmaya Çalışmak” cürümleri hakkında İdam Cezası getirilmesi önyargısız halde değerlendirilmelidir.

Hiçbir insanımız heba ve israf edilmemelidir. Bilindiği üzere, Türkiye, 2003 yılında Avrupa İnsan Hakları Mukavelesine Ek Mevt Cezalarının Kaldırılmasına Ait 6 No’lu Protokolü imzalamış, akabinde da “Ölüm Cezasının Her Şartta Kaldırılmasına İlişkin” 13 No’lu Protokol’ün onaylama süreçlerini tamamlayarak yürürlüğe koymuştur.

Lakin Türkiye’nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği, ilaveten hukukî istikrar açısından İdam Cezası kesinlikle gündeme alınmalıdır.
TBMM’nin 1 Ekim 2020 tarihinde açılmasıyla birlikte milletimizin haklı beklentisi saygıdeğer vekillerinin mutabakatıyla tahlile kavuşturulmalı, bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara çarptırılmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi İdam Cezası meraklısı değildir. Ne var ki dehşet hududunu geçen hata ve suçlularla çabanın muvaffakiyete ulaşabilmesi niyetiyle içinden geçtiğimiz süreçte ayrıca bir yol ve seçenek olmadığı da nettir, gerçekten alternatifsizdir. Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Karar ve iradesi üzerinde hiçbir gölgeyi kabul etmeyecektir. İdam Cezasının uygulanmasında ölçülülük unsuruna bağlı kalarak, verilen cezanın işlenen kabahat ile istikrar ve orantısı kurulacak, şiddet ve dehşet selinin önü alınmış olacaktır.”

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir